Over

Govers Accountants / Consultants

Founded in 1927 in Eindhoven (Brainport), Govers has been supporting clients in improving their performance for more than 90 years. Govers’ reputation has been built on its ability to deliver the best solutions to its clients, many of which are successful companies and part of supply chains in the high-tech industry. Govers’ approach is primarily client-driven, combining personal commitment with the experience and knowledge of a 125-strong team based in one office. Govers’ teams bring together accounting and tax experts, with a mix of grey hair and high flyers. As an active member of UHY, an international accounting, business advisory and consulting network, Govers is well positioned to support its clients with their international activities.

Value Sourcing

Being committed to the supply chains in the Brainport region, Govers leads the way when it comes to value sourcing matters. We recognize the fact that, while both OEM and suppliers align on quality, technology and logistics matters, there are opposite concerns when it comes to distribution of margin. Govers considers this a sound discussion, and they support their clients to do business on a level playingfield.

Innovation

While innovation is key through the entire high tech supply chain, the application of the attractive tax innovation box appears to be more difficult for suppliers than for OEM companies. Govers supports its clients in a pragmatic approach to realize optimal results.

Corporate Finance

Through the years Govers has gained extensive experience in all kinds of take overs (M&A), investment rounds, management buy-outs and buy-ins, refinancing, delisting and restructuring.

Bedrijfsnieuws

Wetsvoorstel Digitale Algemene Vergadering: Een Stap in de Moderne Rechtspraktijk

April 20, 2024

In een tijdperk waarin technologie de manier waarop we communiceren en samenwerken transformeert, staat de traditionele algemene vergadering van BV’s, NV’s, coöperaties en verenigingen voor een digitale revolutie. Het Wetsvoorstel Digitale Algemene Vergadering maakt het mogelijk om een volledig digitale algemene vergadering te houden en waarborgt dat vergadergerechtigden die elektronisch deelnemen hun stem- en vergaderrechten effectief kunnen uitoefenen. Daarnaast moderniseert het wetsvoorstel de regels voor digitale oproeping voor algemene vergaderingen. Lees verder

Personeelskortingen – de fiscale spelregels belicht

March 9, 2024

Meer en meer werkgevers proberen in de ‘race for talent’ op creatieve wijze een aantrekkelijk en onderscheidend arbeidsvoorwaardenpakket aan te bieden. In deze bijdrage staan we stil bij een veelvoorkomend fenomeen: het hanteren van kortingsregelingen voor werknemers op bedrijfseigen producten. Voor werkgevers is dit vaak een relatief goedkope manier om werknemers een extraatje te geven. Maar in de praktijk wordt daarbij vaak buiten de spelregels van de werkkostenregeling gerekend. Lees verder

Update box 3

February 17, 2024

Afgelopen vrijdag 9 februari 2024 heeft advocaat generaal (AG) Pauwels in een vijftal box 3-zaken de Hoge Raad geadviseerd dat ook het huidige stelsel van box 3 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens de AG dient het werkelijk behaalde rendement in sommige gevallen, in plaats van een forfaitair rendement, belast te worden. In dit artikel geven wij een korte update van de huidige stand van zaken omtrent box 3 en zetten wij uiteen wat het advies van de AG voor u betekentLees verder 

Update: fiscale wijzigingen per 1 januari 2024

January 20, 2024

Een nieuw jaar met hopelijk veel positieve ontwikkelingen op persoonlijk vlak, betekent ook veel nieuwe ontwikkelingen op fiscaal vlak. Wij informeren u graag over alle ontwikkelingen op het fiscale gebied. Lees verder

Hypotheekrecht cruciaal ter voorkoming excessieve schuld

October 27, 2023

Schulden welke kwalificeren als eigenwoningschuld worden uitgezonderd en hoeven derhalve niet te worden meegeteld voor de toetsing aan de grens van € 700.000. Om als eigenwoningschuld te kwalificeren is allereerst vereist dat het gaat om een schuld waarvoor renteaftrek in box 1 bestaat. Dat betekent dat de schuld moet zijn aangegaan in verband met de eigen woning en geldt bovendien voor nieuwe schulden dat deze in ten minste 30 jaar annuïtair moet worden afgelost. Lees verder

Verantwoording van opbrengsten vanaf boekjaar 2022

September 29, 2023

Stel dat een productieonderneming naast de productie en levering van een machine ook voor de installatie zorgt, het bedienend personeel een training geeft en tot slot ook het onderhoud voor de klant verzorgt. Voorheen werden deze elementen als één geheel behandeld. Echter dient er volgens de nieuwe richtlijn gekeken te worden naar de afzonderlijke prestatieverplichtingen. Kan de installatie door een ander bedrijf worden uitgevoerd dan de onderneming? Dan is er sprake van een afzonderlijke prestatieverplichting. Is het wettelijk verplicht om een training te geven? Dan wordt dit niet gezien als afzonderlijke prestatieverplichting. Lees verder

Liquideren BV wordt moeilijker per 15 november 2023

August 26, 2023

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Vanaf dat moment geldt een verantwoordings- en bekendmakingsplicht bij een zogenaamde turboliquidatie, waardoor het moeilijker wordt om te turboliquideren. Onderneem dus tijdig actie als je nog een turboliquidatie wilt uitvoeren. Lees verder

Nieuw belastingverdrag België en Nederland

July 8, 2023

Op 21 juni 2023 hebben België en Nederland een nieuw belastingverdrag ondertekend. Dit nieuwe verdrag zal het oude verdrag uit 2001 gaan vervangen. Hierdoor zullen de oude afspraken tussen beide landen over de allocatie van heffingsrechten gaan wijzigen. Het nieuwe verdrag treedt op zijn vroegst in werking op 1 januari 2024. Inwerkingtreding per 1 januari 2025 ligt echter meer voor de hand, Hieronder leest u de meest in het oog springende wijzigingen. Lees verder

Nieuwe pensioenwet aangenomen

June 13, 2023

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel toekomst pensioen (Wtp) aangenomen. De Wtp geeft uitvoering aan het eerder gesloten pensioenakkoord en raakt onder andere werknemers, werkgevers, zelfstandigen, pensioen- en uitvoeringsorganisaties. Vanaf 1 juli 2023 gaat de nieuwe wet in. Graag informeren wij u zeer beknopt over enkele grote veranderingen, de overgangsregels voor het nieuwe stelsel en de stappen die u als werkgever moet zetten. Lees verder

EU-lidstaten akkoord met crypto-wetgevingsvoorstellen (MiCA en DAC8)

June 10, 2023

De EU-lidstaten hebben recent een politiek akkoord bereikt over de MiCA en DAC8 wetsvoorstellen, die zien op het reguleren en de uitwisseling van informatie over cryptoactiva en digitale gelden. Hieronder bespreken wij beide wetsvoorstellen. Lees verder

Deliveroo uitspraak: zzp’er of werknemer?

March 31, 2023

Hoge raad bevetigt dat bezorgers van maaltijdplatform Deliveroo werkten op basis van een arbeidsovereenkomst en kleurt toetsingskader arbeidsrelatie nader in. Op vrijdag 24 maart heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bezorgers van Deliveroo werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Hiermee komt vast te staan dat de bezorgers van Deliveroo gezien niet als zelfstandigen kwalificeren, maar als werknemers. De bezorgers hebben daardoor ook recht op de bescherming van het Nederlandse arbeidsrecht en sociale zekerheidssysteem. Lees verder

Risico’s bij ketenpartner neerleggen biedt vaak schijnzekerheid

November 17, 2022

In onzekere tijden zijn ondernemers gebaat bij zekerheid. Die verkrijg je niet door de risico’s simpelweg bij ketenpartner in de keten neer te leggen. Beter is je flexibel op te stellen, open en eerlijk te zijn en daarvoor te tekenen. ‘Meeademende’ contracten kunnen dat faciliteren. Een gesprek met twee accountants en twee advocaten over de financiële en juridische implicaties van zakelijke afspraken maken. Terwijl elders in een Europa een oorlog woedt en de energieprijzen vertienvoudigen. Lees verder [Bron: linkmagazine.nl]

Claim op tijd btw-aftrek!

November 4, 2022

In recente jurisprudentie is opnieuw bevestigd dat het van belang is om als ondernemer op tijd het btw-aftrekrecht uit te oefenen. In dit nieuwsbericht lichten wij dit kort toe. Lees verder

Verscherpt toezicht WagwEU

October 14, 2022

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), die al van kracht is sinds juni 2016, beoogt de sociale bescherming van gedetacheerde werknemers binnen de EU te verbeteren en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te bestrijden. De naleving van de WagwEU wordt in Nederland gecontroleerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Werkgevers en opdrachtgevers zijn verplicht zich te houden aan een aantal (administratieve) regels om de controle mogelijk te maken. We merken in de praktijk dat deze controles het afgelopen jaar zijn geïntensiveerd. Hierbij vragen wij uw aandacht voor deze belangrijke regelgeving. Lees verder

Veel werknemers hebben verbod op nevenwerkzaamheden in contract staan, maar dat is per 1 augustus 2022 verboden

July 30, 2022

Door de invoering van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, wordt de mogelijkheid tot het opnemen van een verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst vanaf 1 augustus 2022 flink ingeperkt. Lees verder

Vanaf 2025 nieuw stelsel box 3

April 22, 2022

In het coalitieakkoord Rutte IV is afgesproken dat per 1 januari 2025 een nieuw stelsel voor box 3 op basis van werkelijk rendement wordt ingevoerd. Lees verder

VDL blikt met dga’s Jansen Poultry en tbp electronics terug op het overnameproces

October 20, 2021

‘Je kunt kopers opdelen in drie categorieën’, duidt Paul Mencke van Govers Accountants & Adviseurs, de vierde gesprekspartner aan tafel en degene die VDL als extern adviseur bij de twee overnames heeft bijgestaan: ‘Interne kopers – in geval van een management buy-out, strategische kopers en financiële kopers. Private equity behoort tot die laatste categorie. Die zijn in staat hoge bedragen op tafel te leggen. Zeker nu, want geld dat rendement zoekt, is er genoeg in de markt. Maar dat is ook het enige wat deze partijen interesseert: rendement maken door het bedrijf binnen vijf tot zeven jaar tegen een hogere prijs weer te verkopen.’ Lees verder [Bron: linkmagazine.nl]

Monsterlijke zweepslag treft snel groeiende industrie

July 31, 2021

Het ‘bullwhip’ effect is een belangrijk fenomeen in bedrijfsketens en daarmee ook in onze economie. In deze bijdrage wordt het helder beschreven in de context van de huidige conjunctuur. Levertijden en voorraadvorming spelen daarbij een belangrijke rol. Lees verder [Bron: abnamro.nl]

Relaas van een management buy-out-traject bij Sanders Machinebouw

March 11, 2021

Het hele opvolgingsproces nam uiteindelijk 23 jaar in beslag. Maar in 2018 kwam de management buy-out van Sanders Machinebouw dan toch rond. Bijgestaan door adviseurs Paul Mencke en Rob Neggers kreeg Stefan van den Nieuwenhof de centen bijeen voor de overname van het bedrijf uit Liempde. Doorslaggevend voor dat succes was dat hij de onderneming door en door kende en kon bogen op een strategie die zich nu lijkt te gaan bewijzen. Lees verder [Bron: linkmagazine]

Pandemie ondermijnt Nederland als innovatieland

November 11, 2020

De miljardenmarkt van innovaties wankelt door de coronacrisis. Veel uitvindingen dreigen te stranden bij gebrek aan geld. Accountants houden de waarde van alle nieuwigheid scherp in de gaten. Lees verder [Bron: accountant.nl]

De thuiswerkplek fiscaal

June 4, 2020

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is thuiswerken voor veel werknemers de nieuwe standaard geworden. Werkgevers proberen thuiswerkers hierin te faciliteren, door bijvoorbeeld beeldschermen of bureaustoelen te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen. Ondanks de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden, blijven de fiscale spelregels omtrent voorzieningen op de thuiswerkplek (vooralsnog) onverkort van toepassing. Wat mag u wel en wat mag u niet onbelast aan uw thuiswerkende werknemers toekennen? Lees verder

Coronavirus: Steunpakket 2.0

May 22, 2020

Vandaag heeft het kabinet aangekondigd dat ondernemers en werkenden ook de komende periode financiële ondersteuning krijgen vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. De maatregelen binnen het tweede steunpakket zijn gerichter en hebben in veel gevallen gewijzigde voorwaarden. Het doel van de maatregelen  is zoveel mogelijk behoud van banen en ondernemingen. Het nieuwe steunpakket bestaat uit de verlenging van reeds bestaande maatregelen en de invoering van nieuwe maatregelen. Lees verder

Het Coronavirus: De liquiditeitsprognose

March 26, 2020

Momenteel bevinden we ons in onzekere tijden. Het coronavirus heeft alles en iedereen in zijn greep. De impact is groot en het is nog onzeker wanneer de rust wederkeert. De overheid verscherpt de maatregelen waardoor de eerste ondernemingen activiteiten (gedeeltelijk of geheel) hebben moeten staken. Dit veroorzaakt niet alleen aanzienlijke druk op de liquiditeiten van de desbetreffende ondernemingen, maar ook op de cashflow van samenwerkende partners. Daarom is het voor iedere ondernemer van belang om nu de huidige en verwachte liquiditeitsbehoefte in kaart te brengen. Lees verder

Stimuleer circulaire economie niet met sancties, maar met verbruiksbelasting

March 17, 2020

In het verleden heeft Nederland ambitieuze milieudoelen gesteld. De gevolgen van dit hoge ambitieniveau worden nu ook duidelijk in de maatschappij. Vandaar de maatschappelijke discussie over het terugdringen van de uitstoot van CO2 en fijnstof en de (te) strenge PFAS-normen. We willen naar deze ambitieuze doelen toewerken, maar we willen ook dat de maatregelen rekening houden met de effecten op het bedrijfsleven. De spoedmaatregelen van het kabinet doen dat helaas te weinig. Lees verder [Bron: linkmagazine]

Werktijdverkorting aanvragen als gevolg van de Coronacrisis

March 13, 2020

Als u tijdelijk minder werk heeft als gevolg van het Coronavirus, dan kunt u werktijdverkorting (ook wel “deeltijd-WW” genoemd) aanvragen voor een aantal van uw werknemers. Dit kan als u gedurende minimaal 2 weken en maximaal 24 weken tenminste 20% minder werk heeft. Een vergunning wordt steeds voor maximaal 6 weken verleend en kan op verzoek worden verlengd. Lees verder

Brexit update

March 12, 2020

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten. Vanaf 1 februari 2020 is een overgangsperiode ingegaan die zal duren tot 31 december 2020. Gedurende deze periode blijven de EU-wetten en –regels van toepassing in het VK. Tot 31 december 2020 verandert er dus nog vrijwel niets. De gevolgen na afloop van de overgangsperiode zijn afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt tussen het VK en de EU. Lees verder